Artikel 1                              Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Handelsonderneming Buijs en een wederpartij waarop Handelsonderneming deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Handelsonderneming Buijs, voor de uitvoering waarvan door Handelsonderneming Buijs derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Handelsonderneming Buijs en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijk bepalingen in acht worden genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ deze algemene voorwaarden.
Indien Handelsonderneming Buijs niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Handelsonderneming Buijs in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2                              Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Handelsonderneming Buijs zijn vrijblijvend, tenzij de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Handelsonderneming Buijs kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Handelsonderneming daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Handelsonderneming Buijs anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Handelsonderneming Buijs niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden n iet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3                              Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

De overeenkomst tussen Handelsonderneming Buis en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Handelsonderneming Buijs derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Handelsonderneming Buijs dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Handelsonderneming Buijs heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Handelsonderneming Buijs is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Handelsonderneming Buijs de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien Handelsonderneming Buijs gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Handelsonderneming Buijs ter beschikking heeft gesteld.
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Handelsonderneming Buijs zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Handelsonderneming Buijs gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Handelsonderneming Buijs bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Handelsonderneming Buijs op en is voor de Wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen.
Zonder daarmee in gebreke to komen, kan Handelsonderneming een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in  dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Handelsonderneming Buijs gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Handelsonderneming Buijs daardoor direct of indirect ontstaan.
Indien Handelsonderneming Buijs bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Handelsonderneming Buijs  onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
-         Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;

-         Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Handelsonderneming toekomende bevoegdheid of een op Handelsonderneming Buijs rustende verplichting ingevolge de wet;

Artikel 4                              Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

Handelsonderneming Buijs is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien;
-         de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-         na het sluiten van de overeenkomst Handelsonderneming Buijs ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

-         de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-         Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Handelsonderneming Buijs kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Handelsonderneming Buijs gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

-         Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Handelsonderneming Buijs kan worden gevergd.

Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Handelsonderneming Buijs gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Handelsonderneming Buijs op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Handelsonderneming de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Indien Handelsonderneming Buijs op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Handelsonderneming Buijs, zal Handelsonderneming Buijs in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Handelsonderneming Buijs is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Handelsonderneming Buijs zal de  Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Handelsonderneming genoemde termijn te voldoen, tenzij Handelsonderneming Buijs anders aangeeft.
 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging- indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Handelsonderneming Buijs vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Handelsonderneming Buijs op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
Artikel 5                              Overmacht

Handelsonderneming Buijs is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Handelsonderneming Buijs geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Handelsonderneming Buijs niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Handelsonderneming Buijs heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien  de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Handelsonderneming Buijs zijn verbintenis had moeten nakomen.
Handelsonderneming Buijs kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan Nee, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Indien Handelsonderneming Buijs ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Handelsonderneming Buijs gerechtigd om het reeds respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze fatuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6                        Betaling
Keueze van betaling:
1. Betaling uitsluitend via de webwinkel / winkelwagen
2. Betaling uitsluitend contant bij afhalen
3. Betaling uitsluitend contant bij aflevering via eigen transportdienst
4. Betaling vooraf via de factuur


Artikel 7                              Eigendomsvoorbehoud

Alle door Handelsonderneming Buijs in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Handelsonderneming Buijs totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Handelsonderneming Buijs gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
Door Handelsonderneming Buijs geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Handelsonderneming Buijs veilig te stellen .
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Handelsonderneming Buijs daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Handelsonderneming Buijs ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Handelsonderneming Buijs gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Handelsonderneming Buijs bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
Voor het geval Handelsonderneming Buijs zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,  geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Handelsonderneming Buijs en door Handelsonderneming Buijs aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Handelsonderneming Buijs zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 

 Artikel 8                             Garanties, onderzoek en reclame

De door Handelsonderneming Buijs te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Handelsonderneming Buijs kan in dat geval andere garantie- en overige voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen zijn overeengekomen. Indien de door Handelsonderneming Buijs verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantie termijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Handelsonderneming Buijs, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Handelsonderneming Buijs geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en / of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Handelsonderneming Buijs te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Handelsonderneming Buijs in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Handelsonderneming Buijs in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de Handelsonderneming Buijs de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Handelsonderneming Buijs, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Handelsonderneming Buijs te retourneren en de eigendom daarover aan Handelsonderneming Buijs te verschaffen, tenzij Handelsonderneming Buijs anders aangeeft.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Handelsonderneming Buijs daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 

Artikel 9                              Aansprakelijkheid

Indien Handelsonderneming Buijs aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Handelsonderneming Buijs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Handelsonderneming is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Handelsonderneming Buijs is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-         de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

-         de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Handelsonderneming Buijs aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zowel deze aan Handelsonderneming Buijs toegerekend kunne worden;

-         redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat de kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Handelsonderneming Buijs is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van  consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
Indien Handelsonderneming Buijs aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Handelsonderneming Buijs beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
De aansprakelijkheid van Handelsonderneming Buijs is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Handelsonderneming Buijs of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 10             Verjaringstermijn

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Handelsonderneming Buijs en de door Handelsonderneming Buijs bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derde, één jaar.
Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de geleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Handelsonderneming Buijs van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
Artikel 11             Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waarde vermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
Artikel 12             Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Handelsonderneming Buijs voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Handelsonderneming Buijs toerekenbaar is.
Indien Handelsonderneming Buijs uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Handelsonderneming Buijs zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Handelsonderneming Buijs, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Handelsonderneming Buijs en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Wederpartij.
Artikel 13             Intellectuele eigendom

Handelsonderneming Buijs behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Handelsonderneming Buijs heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 14             Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Handelsonderneming Buijs partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 15             Recht van retour

De Wederpartij heeft het recht van retour binnen 7 dagen na levering van het product. Zonder opgave van reden kan de Wederpartij een product retourneren waarbij de aankoopprijs terug wordt betaald. De kosten voor het retour sturen van het product zijn voor de Wederpartij. Het product mag niet gebruikt zijn en nog verkoopbaar. (Wederpartij moet product wel kunnen bekijken, maar niet in gebruik nemen). Het moet onbeschadigd, en compleet zijn en in de originele verpakking retour gestuurd worden.
Het recht van retour geldt niet voor aankopen van zaken die;
-         tot stand gebracht zijn overeenkomstig specificaties van de Wederpartij.

-         duidelijk persoonlijk van aard zijn.

-         door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

-         snel kunnen bederven of verouderen.

-         een verbroken verzegeling van de apparatuur bevat.

-         van kranten en tijdschriften

-         die speciaal, op bestelling zijn gemaakt en zijn derhalve maatwerk. Maatwerk valt buiten dit recht.

Het recht van retour geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de Wederpartij is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken. Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden gecrediteerd.
Artikel 16             Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn te vinden via onze website: www.handelsondernemingbuijs.nl
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Handelsonderneming Buijs.
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg

© 2011 - 2018 Handelsonderneming Buijs | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel